Monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż zapisy z monitoringu wizyjnego mogą zawierać dane osobowe.

 1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, możliwy jest pod adresem e-mail: iod@oswiatalingwista.eu.
 3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz ochrona przeciwpożarowa na terenie infrastruktury Gdańskiej Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy przy ul. Św. Barbary 1 w Gdańsku. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego zostało określone w art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wprowadzający art. 108a w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).
 4. Infrastruktura Gdańskiej Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy przy ul. Św. Barbary 1 w Gdańsku, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:
  • teren wokół budynku szkoły
             – monitoring ten funkcjonuje całodobowo.
 5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 6. System monitoringu wizyjnego w Szkole składa się z:
  a. kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
  b. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  c. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 7. Nagrania przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem dłuższego okresu tylko w przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu (wtedy okres przechowywana ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania).np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
 8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem informacji umieszczonej na wejściu do szkoły i na stronie internetowej.