Opieka psychologiczna

Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lingwista”

Rozwój mowy dziecka

Rozwój mowy nie u wszystkich dzieci przebiega jednakowo. Różna też może być kolejność pojawiania się poszczególnych głosek w trakcie rozwoju mowy. Stopień rozwoju mowy zależy od różnych czynników, m.in.: wpływu środowiska, zdolności pedagogicznych rodziców oraz psychofizycznego rozwoju dziecka. Jednakże dziecko wieku siedmiu lat powinno prawidłowo wymawiać wszystkie głoski.
Poniższa tabelka pozwoli Państwu na orientacyjne sprawdzenie poziomu rozwoju mowy dziecka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź potrzeby skonsultowania się ze specjalistą zapraszamy na wizytę w naszej poradni.

Etapy rozwoju mowy

WIEK DZIECKA UMIEJĘTNOŚCI
Ok. 2. miesiąca życia
 • Głużenie – pojawienie się przypadkowych dźwięków
Ok. 6. miesiąca życia
 • Gaworzenie – łączenia samogłosek ze spółgłoskami, np.: ga-ga, ma-ma, ta-ta
 • Powtarzanie ciągów sylabowych, np.: da- da
Ok. 12. miesiąca życia
 • Wypowiadanie znaczących słów (ok. 5 w mowie czynnej dziecka)
1-2 rok życia
 • Wymawianie samogłosek ustnych: i y e a o u
 • Wymawianie spółgłosek: p b m t d n
2-3 rok życia
 • Wymawianie samogłosek nosowych ą ę
 • Wymawianie spółgłosek: f w l ś ż ć dź ń j k g ch
 • Wypowiadanie się prostymi zdaniami
3-4 rok życia
 • Wymawianie spółgłosek s z c dz
4-5 rok życia
 • Wymawianie głoski: sz ż cz dż
5-6 rok życia
 • Utrwalenie sz ż cz dż r
 • Opanowany pełen zasób głosek
6-7 rok życia
 • Prawidłowa realizacja wszystkich głosek

Z przedszkolem oraz szkołami prowadzonymi przez „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. współpracuje ściśle Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lingwista”.UWAGA!!!

Największe znaczenie dla prawidłowego rozwoju mowy ma słuch. Często dzieci z deficytami słuchu przestają gaworzyć lub gaworzenie pozostaje na długo. Dlatego, jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko nie słyszy lub ma niedosłuch należy jak najszybciej udać się do lekarza pierwszego kontaktu.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

 • diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną)
 • konsultację
 • terapię (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną – indywidualną lub grupową; także terapię tańcem, psychodramę, muzykoterapię, techniki relaksacyjne, psychoterapię)
 • psychoedukację
 • interwencję kryzysową
 • grupy wsparcia
 • grupy socjoterapeutyczne
 • treningi i warsztaty psychologiczne, tematyczne
 • doradztwo
 • działalność profilaktyczną
 • działalność informacyjną

Nowe formy działalności wspierają pracę wychowawców i nauczycieli w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań wychowawczych i edukacyjnych, wspomagających szeroko rozumiany twórczy rozwój ucznia.

Zakres działalności

1. Diagnozowanie i wydawanie opinii
Wydajemy zaświadczenia i opinie w zakresie m.in.:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymogom
 • o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauki
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta
 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • określenia ogólnego rozwoju intelektualnego, osobowościowego, emocjonalnego, społecznego

2. Psychoterapia
Oferta ta jest skierowana do dzieci i rodziców oraz innych osób jak nauczyciele i inni pracownicy, a także osób nie związanych ze szkolnictwem. Rodzice uzyskają tu pomoc i wsparcie dla swoich dzieci po zakończeniu procesu diagnozy i wydaniu opinii. Oferta obejmuje:

 • terapię pedagogiczną
 • terapię logopedyczną
 • konsultacje psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży
 • psychoterapię osób dorosłych
 • psychoterapię rodzinną
 • grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży
 • grupy wsparcia dla rodziców, nauczycieli
 • mediacje w szkole i w rodzinie
 • interwencję kryzysową
 • warsztaty psychologiczne

3. Dział artystyczno-twórczy i rozwoju osobistego
Dział ten oferuje różnego rodzaju formy rozwoju poprzez działania artystyczne. Oferta jest skierowana do wszystkich grup wiekowych. Proponowane zajęcia:

 • warsztaty teatralne
 • terapia tańcem
 • muzykoterapia
 • zajęcia plastyczne
 • warsztaty tematyczne (wspomaganie rozwoju osobistego)
 • techniki szybkiego uczenia się
 • techniki relaksacyjne
 • zajęcia wspomagające naukę poszczególnych przedmiotów (np. alternatywne sposoby przyswajania wiedzy)

4. Szkolenia i warsztaty
Oferta ta skierowana jest do nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych, a także instytucji związanych z oświatą. Oferta obejmuje:

 • tematykę alkoholu i uzależnień
 • przemoc, agresję, radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
 • prawidłowy i nieprawidłowy rozwój psychoemocjonalny
 • sytuacje kryzysowe w domu i szkole
 • wykorzystywanie seksualne
 • dysleksję i inne problemy z nauką
 • ADHD
 • dojrzewanie i bunt nastolatków
 • zdolni i wybitni uczniowie-możliwości oraz zagrożenia

5. W poradni mogą być organizowane zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka,
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną,
 • w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin,
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym,
 • miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

6. Zespoły opiniujące działające w poradni mogą wydawać opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

KONTAKT:
Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lingwista”
80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1
Tel. (058) 303-30-33
Fax (058) 303-33-00
Email: poradnia@oswiatalingwista.eu
www.poradnia-lingwista.eu